ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਰਸ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ